• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Имовинско-правни послови
Закуп грађевинског земљишта Штампа
30. март 2011.

Одељење за имовинско-правне послове
Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта из надлежности ГО Младеновац

Поступак давања у закуп грађевинског земљишта ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине се спроводи јавним надметањем по тржишним условима, након објављеног огласа у једном од дневних листова.

Потребна документација: 
- Одговарајући образац пријаве за јавно надметање, зависно од врсте подносиоца
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
- Решење Агенције за привредне регистре
- Матични број
- ПИБ
- Уговор са банком о отварању и вођењу текућег рачуна
- Доказ о уплати депозита или депозитне банкарске гаранције
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:
- Решење Агенције за привредне регистре
- Матични број
- ПИБ
- Уговор са банком о отварању и вођењу текућег рачуна
- Доказ о уплати депозита или депозитне банкарске гаранције
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
- Фотокопија личне карте
- Доказ о уплати депозита или депозитне банкарске гаранције

НАПОМЕНА: 
- Уз пријаву се уплаћује и депозит на рачун Дирекције или се полаже депозитна банкарска гаранција  
- Пријава мора да буде потписана од стране лица које га подноси са свим личним подацима (адреса  и контакт телефон), а уколико пријаву подноси пуномоћник неопходно је приложити и пуномоћје (оверено уколико пономоћник није адвокат)

Место набавке обрасца:
Код службеног лица Одељења за имовинско-правне послове или преузмите овде одговарајући PDF
- за правна лица
- за предузетнике
- за физичка лица

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница, у затвореној коверти, са тачним назначењем непокретности за коју се учествује у поступку јавног надметања

Телефони за информације: 8241-670 и 8241-669

Радно време: 07.30-15.30