logo

Одељење за друштвене делатности

 Одељење за друштвене делатности врши послове који се односе на:
-Праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених послова, основних школа; вођење евиденције и обавештавање предшколске установе, односно основних школа која остврују припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање примпремног предшколског програма; вођење евиденције и обавештавање школе и родитеља, односно других законских заступника о деци која треба да се упишу у први разред основне школе; утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време образовно-васпитног рада и других активности у сарадњи са образовно-васпитним установама; организовање послова који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе,као и превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе, ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; праћење броја уписане деце у први разред основне или специјалне школе и праћење редовног похађања наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља чије дете није благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски програм у складу са законом, покретање прекршајних поступака против родитеља-старатеља чије дете не похађа, односно нередовно похађа наставу у складу са законом; пружање стручне и административно-техничке помоћи раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; превоз ученика на републичка и међународна такмичења; обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину; учешће у доношењу порграма развоја спорта на нивоу општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града Београда; обезбеђивање услова за организовање и одржавање спортских такмичења од значаја за општину, обезбеђивање услова за реализацију, односно финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју општине и програма за финансирање и суфинансирање изградње и одржавања спортских објеката у јавној својини града Београда, који се налазе на подручју општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе која делују на подручју општине, прати и обазбеђује функционисање Канцеларије за младе; обављање послова у вези са Стратегијом и Акционим планом политике за младе градске општине;

-борачко-инвалидску заштиту;

-издавање свих врста уверења која се односе на предузетнике који су регистровани код овог одељења до 31. Децембра 2005. године и вршење поверених послова из надлежности Агенције за привредне регистре;

-учешће у доношењу Плана јавног здравља за подручје општине, као и посебних програма из области јавног здравља; стручне, админитративне и техничке послове за потребе Савета за здравље општине; обазбеђивање заштите права пацијената за здравствене услуге које пружа Дом здравља чије је седиште на подручју општине;

  • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
  • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
  • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине. 

КОНТАКТ:

Начелник: Дијана Лазић Вулиновић
Услужни центар, спрат,
тел. 8241-661
е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.