logo

Lokalna samouprava

upravnazgrada

Gradska opština Mladenovac je deo teritorije Grada Beograda u kojoj se vrše određeni poslovi lokalne samouprave utvrđeni Statutom grada Beograda.

 

Građani učestvuju u vršenju poslova Gradske opštine preko izabranih odbornika u Skupštinu Gradske opštine, putem građanske inicijative, zbora građana i referenduma, u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i aktima Gradske opštine.

 

Organi Gradske opštine Mladenovac su:
- Skupština GO
- Predsednik GO
- Veće GO
- Uprava GO

 

OPŠTINSKI FUNKCIONERI

 

Predsednik GO Mladenovac:

Vladan Glišić

Zamenik predsednika GO Mladenovac0:

Dejan Vićovac

Predsednik Skupštine GO Mladenovac:

Gordana Dimitrijević-Bjeličić

Zamenik predsednika Skupštine GO Mladenovac:

Dušan Ignjatović

Sekretar Skupštine GO Mladenovac:

Vesna Milić Sjeran

Članovi Veća GO Mladenovac:

 

Dragan Vukadinović

Dejan Ivković

Bojan Stanojević

Suzana Vasić

Veljko Lukić

Zoran Jocić

Bogdan Vuksanović

Dejan Stepanović

Darko Ćebić

 

Načelnik Uprave GO Mladenovac:

Mirjana Simović, dipl. pravnik

Zamenik načelnika Uprave GO Mladenovac:

Nadležnosti i poslovi Gradske opštine Mladenovac, koje proističu iz Statuta grada Beograda i Statuta GO Mladenovac su:
- Donosi statut, budžet i završni račun budžeta Opštine;
- Donosi programe i sprovodi projekte razvoja Opštine i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini, u skladu sa aktima Grada;
- Donosi strategije od lokalnog značaja u skladu sa aktima Grada;
- Osniva mesnu zajednicu i druge oblike mesne samouprave, po pribavljenom mišljenju građana, u skladu sa zakonom, Statutom grada, Statutom i aktima Opštine;
- Daje mišljenje na prostorne i urbanističke planove koje donosi Grad;
- Otuđuje i daje u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini, u skladu sa zakonom i odlukom Grada, radi izgradnje objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine, osim otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u postupku legalizacije; rešava po zahtevima za poništaj pravosnažnog rešenja o izuzimanju iz poseda gradskog građevinskog zemljišta; rešava po zahtevima za prestanak prava korišćenja građevinskog zemljišta za koje je rešenje o davanju na korišćenje radi izgradnje, odnosno poslednju izmenu rešenja doneo nadležni organ Opštine;
- Donosi rešenje u prvom stepenu o građevinskoj dozvoli za izgradnju ili rekonstrukciju objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, osim u postupcima legalizacije objekata na teritoriji Grada; vrši poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje Opština;
- Odlučuje o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar), u skladu sa propisom Grada;
- Sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
- Stara se o održavanju komunalnog reda u Opštini i sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red; vrši inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti, u skladu sa posebnom odlukom Skupštine Grada;
- Uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa zakonom;
- Stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
- Prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, donosi i sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine na svom području, u skladu sa aktima Grada i stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
- Prati stanje i stara se o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola; prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno pohađanje nastave u osnovnim školama i pokreće prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja, u skladu sa zakonom; u saradnji sa obrazovno-vaspitnom ustanovom utvrđuje mere i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece, odnosno učenika za vreme ostvarivanja obrazovno vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova, u skladu sa zakonom; organizuje poslove koji se odnose na prevoz dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4 km od sedišta škole; prevoz, smeštaj i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja;
- Podstiče razvoj kulturno-umetničkog stavaralaštva i amaterizma na svom području, obezbeđuje uslove za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za Opštinu i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može osnivati ustanove kulture;
- Učestvuje u izgradnji i održavanju sportskih objekata ustanova čiji je osnivač Opština; prati potrebe i stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na području Opštine; učestvuje u realizaciji sistema školskog sporta u Opštini i obezbeđuje uslove za organizovanje i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Opštinu; obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i omladinskih organizacija na svom području i u cilju zadovoljavanja potreba građana sa svog područja može osnovati ustanove u oblasti sporta;
- Sprovodi strategiju i akcioni plan politike za mlade Grada; donosi akcioni plan za mlade Opštine, u skladu sa strategijom i akcionim planom Grada; može da osnuje, prati i obezbeđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade;
- Stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom području i može osnovati turističku organizaciju radi promovisanja turizma na svom području;
- Sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na svom području utvrđene aktima Grada;
- Predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada i vodi evidenciju o načinu organizovanja poslova održavanja stambenih zgrada; predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečjih igrališta i objekata javne rasvete i sl;
- Učestvuje u zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u vanrednim situacijama i ublažavanju i otklanjanju njihovih posledica, u skladu za zakonom i aktima grada;
- Upravlja imovinom Opštine, koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju u skladu sa zakonom;
- Organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
- Obezbeđuje pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava;
- Obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva javna preduzeća i druge organizacije u skladu sa Statutom grada i ovim opštine;
- Uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
- Pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području;
- Stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa;
- Može da ustanovi zaštitnika građana za Opštinu;
- Stara se o javnom obaveštavanju o pitanjima od značaja za život i rad građana na svom području;
- Propisuje prekršaje za povrede propisa Opštine;
- Uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog simbola Opštine;
- Izvršava propise i opšte akte Grada i Opštine;
- Obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu sa zakonom, Statutom grada, drugim propisima Grada i Statutom Opštine.

 

Opština osim ovih, vrši i sledeće poslove:
- Obezbeđuje uslove za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti na svom području, osim javnog linijskog prevoza putnika, i za njihovo obavljanje se mogu osnivati javna preduzeća, odnosno organizovati obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom i propisom Grada;
- Obezbeđuje, organizuje i sprovodi upravljanje komunalnim otpadom na svom području, u skladu sa zakonom i aktima Grada;
- Izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture na svom području; izdaje informaciju o lokaciji i lokacijsku dozvolu za objekte za koje izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa Statutom grada Beograda i Statutom Opštine;
- Odlučuje o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta i o podizanju spomenika, postavljanju spomen-ploča ili skulpturalnih dela na svom području, u skladu sa propisima Grada.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.